VirtualBox:清理磁盘空间

下载 sdelete

sdelete -z e:\

# if you want to resize disk
# VBoxManage modifymedium data.vdi --resizebyte 177167400960

# power off virtualbox and:
VBoxManage modifyhd win2008r2.vdi --compact